Address
  
  
  
  
  
  
  
Box Butte

​411 Black Hills
(308) 763-2900

8am-5pmNoNoYesBox ButteYes
  
Grant

​411 Black Hills
(308) 763-2900

8am-5pmNoNoYesBox ButteNo
  
Nemaha

​1908 O St.
(402) 274-4021

8am-5pmYesNoYesNemahaYes
  
Gage

​3000 Lincoln St
834 Sheridan
(402) 223-6000

8am-5pmYesYesYesGageYes
  
Johnson

​3000 Lincoln St
834 Sheridan
(402) 223-6000

8am-5pmYesYesYesGageNo
  
Pawnee

​3000 Lincoln St
834 Sheridan
(402) 223-6000

8am-5pmYesYesYesGageNo
  
Morrill

​606 L St.
800-383-4278

By appointmentNoNoNoMorrillYes
  
Blaine

​2475 South E. St.
(308) 872-6700

8am-5pmYesYesYesCusterNo
  
Brown

​2475 South E. St.
(308) 872-6700

8am-5pmYesYesYesCusterNo
  
Custer

​2475 South E. St.
(308) 872-6700

8am-5pmYesYesYesCusterYes
  
Garfield

​2475 South E. St.
(308) 872-6700

8am-5pmYesYesYesCusterNo
  
Loup

​2475 South E. St.
(308) 872-6700

8am-5pmYesYesYesCusterNo
  
Sherman

​2475 South E. St.
(308) 872-6700

8am-5pmYesYesYesCusterNo
  
Wheeler

​2475 South E. St.
(308) 872-6700

8am-5pmYesYesYesCusterNo
  
Antelope

​309 Bazille St.
(402) 288-4226

8am-5pmYesYesYesKnoxNo
  
Boyd

​309 Bazille St.
(402) 288-4226

8am-5pmYesYesYesKnoxNo
  
Cedar

​309 Bazille St.
(402) 288-4226

8am-5pmYesYesYesKnoxNo
  
Knox

​309 Bazille St.
(402) 288-4226

8am-5pmYesYesYesKnoxYes
  
Dawes

​1033 E. 3rd St.
(308) 432-0537

8am-5pmYesYesYesDawesYes
  
Sioux

​1033 E. 3rd St.
(308) 432-0537

8am-5pmYesYesYesDawesNo
  
Boone

​2365 39th Ave.
(402) 564-1113

8am-5pmYesYesYesPlatteNo
  
Butler

2365 39th Ave.
(402) 564-1113

8am-5pmYesYesYesPlatteNo
  
Colfax

​2365 39th Ave.
(402) 564-1113

8am-5pmYesYesYesPlatteNo
  
Merrick

​2365 39th Ave.
(402) 564-1113

8am-5pmYesYesYesPlatteNo
  
Nance

​2365 39th Ave.
(402) 564-1113

8am-5pmYesYesYesPlatteNo
  
Platte

​2365 39th Ave.
(402) 564-1113

8am-5pmYesYesYesPlatteYes
  
Polk

​2365 39th Ave.
(402) 564-1113

8am-5pmYesYesYesPlatteNo
  
Cedar

​1401 Pine St.
(402) 241-0032

8am-5pmYesYesYesDakotaNo
  
Dakota

​1401 Pine St.
(402) 241-0032

8am-5pmYesYesYesDakotaYes
  
Dixon

​1401 Pine St.
(402) 241-0032

8am-5pmYesYesYesDakotaNo
  
Jefferson

​411 Fourth St.
(402) 729-6168

8am-5pmNoYesYesJeffersonYes
  
Saline

​411 Fourth St.
(402) 729-6168

8am-5pmNoYesYesJeffersonNo
  
Johnson

​1700 Stone St.
(402) 245-4431

8am-5pmYesYesYesRichardsonNo
  
Pawnee

​1700 Stone St.
(402) 245-4431

8am-5pmYesYesYesRichardsonNo
  
Richardson

​1700 Stone St.
(402) 245-4431

8am-5pmYesYesYesRichardsonYes
  
Burt

​1959 E Military Ave
(402) 727-3201
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesDodgeNo
  
Butler

​1959 E Military Ave
(402) 727-3201
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesDodgeNo
  
Colfax

​1959 E Military Ave
(402) 727-3201
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesDodgeNo
  
Cuming

​1959 E Military Ave
(402) 727-3201
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesDodgeNo
  
Dodge

​1959 E Military Ave
(402) 727-3201
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesDodgeYes
  
Saunders

​1959 E Military Ave
(402) 727-3201
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesDodgeNo
  
Washington

​1959 E Military Ave
(402) 727-3201
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesDodgeNo
  
Banner

​1600 10th St.
(308) 436-6500

8am-5pmYesYesYesScotts BluffNo
  
Scotts Bluff

​1600 10th St.
(308) 436-6500

8am-5pmYesYesYesScotts BluffYes
  
Sioux

​1600 10th St.
(308) 436-6500

8am-5pmYesYesYesScotts BluffNo
  
Hall

​116 South Pine St.
(308) 385-6100

8am-5pmYesYesYesHallYes
  
Hamilton

​116 South Pine St.
(308) 385-6100

8am-5pmYesYesYesHallNo
  
Merrick

​116 South Pine St.
(308) 385-6100

8am-5pmYesYesYesHallNo
  
Adams

​300 N. St. Joseph Ave
Room 204
(402) 462-1800

8am-5pmYesYesYesAdamsYes
  
Clay

​300 N. St. Joseph Ave
Room 204
(402) 462-1800

8am-5pmYesYesYesAdamsNo
  
Franklin

​300 N. St. Joseph Ave
Room 204
(402) 462-1800

8am-5pmYesYesYesAdamsNo
  
Hamilton

​300 N. St. Joseph Ave
Room 204
(402) 462-1800

8am-5pmYesYesYesAdamsNo
  
Kearney

​300 N. St. Joseph Ave
Room 204
(402) 462-1800

8am-5pmYesYesYesAdamsNo
  
Nuckolls

​300 N. St. Joseph Ave
Room 204
(402) 462-1800

8am-5pmYesYesYesAdamsNo
  
Webster

​300 N. St. Joseph Ave
Room 204
(402) 462-1800

8am-5pmYesYesYesAdamsNo
  
Clay

​225 N. 4th St.
(402) 768-0400

8am-4:30pmNoYesYesThayerNo
  
Fillmore

​225 N. 4th St.
(402) 768-0400

8am-4:30pmNoYesYesThayerNo
  
Nuckolls

​225 N. 4th St.
(402) 768-0400

8am-4:30pmNoYesYesThayerNo
  
Thayer

​225 N. 4th St.
(402) 768-0400

8am-4:30pmNoYesYesThayerYes
  
Chase

​135 W. 5th St.
(308) 882-4791
877-272-6907

By appointmentNoNoYesChaseYes
  
Buffalo

​24 West 16th St.
(308) 865-5592

8am-5pmYesYesYesBuffaloYes
  
Franklin

​24 West 16th St.
(308) 865-5592

8am-5pmYesYesYesBuffaloNo
  
Harlan

​24 West 16th St.
(308) 865-5592

8am-5pmYesYesYesBuffaloNo
  
Kearney

​24 West 16th St.
(308) 865-5592

8am-5pmYesYesYesBuffaloNo
  
Phelps

​24 West 16th St.
(308) 865-5592

8am-5pmYesYesYesBuffaloNo
  
Kimball

​209 E Third, Ste 2
800-383-4278

By appointmentNoNoNoKimballYes
  
Dawson

​700 West 7th St., Suite 1
(308) 324-6633

8am-5pmYesYesYesDawsonYes
  
Furnas

​700 West 7th St., Suite 1
(308) 324-6633

8am-5pmYesYesYesDawsonNo
  
Gosper

​700 West 7th St., Suite 1
(308) 324-6633

8am-5pmYesYesYesDawsonNo
  
Phelps

​700 West 7th St., Suite 1
(308) 324-6633

8am-5pmYesYesYesDawsonNo
  
Cass

​1050 N Street, Suite 150
(402) 471-7000

8am-5pmYesYesYesLancasterNo
  
Lancaster

​1050 N Street, Suite 150
(402) 471-7000

8am-5pmYesYesYesLancasterYes
  
Saline

​1050 N Street, Suite 150
(402) 471-7000

8am-5pmYesYesYesLancasterNo
  
Saunders

​1050 N Street, Suite 150
(402) 471-7000

8am-5pmYesYesYesLancasterNo
  
Seward

​1050 N Street, Suite 150
(402) 471-7000

8am-5pmYesYesYesLancasterNo
  
Dundy

301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowNo
  
Frontier

301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowNo
  
Furnas

​301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowNo
  
Gosper

301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowNo
  
Harlan

​301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowNo
  
Hayes

301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowNo
  
Hitchcock

301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowNo
  
Red Willow

​301 North Highway 83
(308) 345-8420

8am-5pmNoYesYesRed WillowYes
  
Cass

​917 Wildwood Lane, Suite A
(402) 873-6671

8am-5pmYesYesYesOtoeNo
  
Otoe

​917 Wildwood Lane, Suite A
(402) 873-6671

8am-5pmYesYesYesOtoeYes
  
Antelope

​209 N. 5th St.
(402) 370-3120

8am-5pmYesYesYesMadisonNo
  
Boone

​209 N. 5th St.
(402) 370-3120

8am-5pmYesYesYesMadisonNo
  
Madison

​209 N. 5th St.
(402) 370-3120

8am-5pmYesYesYesMadisonYes
  
Pierce

​209 N. 5th St.
(402) 370-3120

8am-5pmYesYesYesMadisonNo
  
Stanton

​209 N. 5th St.
(402) 370-3120

8am-5pmYesYesYesMadisonNo
  
Wayne

​209 N. 5th St.
(402) 370-3120

8am-5pmYesYesYesMadisonNo
  
Frontier

​200 South Silber St.
(308) 535-8200

8am-5pmYesYesYesLincolnNo
  
Hayes

​200 South Silber St.
(308) 535-8200

8am-5pmYesYesYesLincolnNo
  
Hooker

​200 South Silber St.
(308) 535-8200

8am-5pmYesYesYesLincolnNo
  
Lincoln

​200 South Silber St.
(308) 535-8200

8am-5pmYesYesYesLincolnYes
  
Logan

​200 South Silber St.
(308) 535-8200

8am-5pmYesYesYesLincolnNo
  
McPherson

​200 South Silber St.
(308) 535-8200

8am-5pmYesYesYesLincolnNo
  
Thomas

​200 South Silber St.
(308) 535-8200

8am-5pmYesYesYesLincolnNo
  
Arthur

​201 E. 5th St.
(308) 284-8080

8am-5pmYesYesYesKeithNo
  
Deuel

​201 E. 5th St.
(308) 284-8080

8am-5pmYesYesYesKeithNo
  
Garden

​201 E. 5th St.
(308) 284-8080

8am-5pmYesYesYesKeithNo
  
Grant

​201 E. 5th St.
(308) 284-8080

8am-5pmYesYesYesKeithNo
  
Grant

​201 E. 5th St.
(308) 284-8080

8am-5pmYesYesYesKeithNo
  
Keith

​201 E. 5th St.
(308) 284-8080

8am-5pmYesYesYesKeithYes
  
Perkins

​201 E. 5th St.
(308) 284-8080

8am-5pmYesYesYesKeithNo
  
Douglas

​1313 Farnam St.
(402) 595-2890

8am-5pmYesYesYesDouglasYes
  
Washington

​1313 Farnam St.
(402) 595-2890

8am-5pmYesYesYesDouglasNo
  
Douglas

1500 N 24th Str  Suite 102
(402) 595-3700

8am-5pmYesYesYesDouglasYes
  
Washington

1500 N 24th Str  Suite 102
(402) 595-3700

8am-5pmYesYesYesDouglasNo
  
Antelope

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltNo
  
Boyd

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltNo
  
Garfield

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltNo
  
Holt

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltYes
  
Howard

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltNo
  
Rock

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltNo
  
Sherman

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltNo
  
Wheeler

​128 North 6th St.
(402) 336-2750

8am-5pmYesYesYesHoltNo
  
Boone

​801 S Street, Ste #2
(308) 728-3685
(Accepts collect calls)

8am-5pmYesNoYesValleyNo
  
Greeley

​801 S Street, Ste #2
(308) 728-3685
(Accepts collect calls)

8am-5pmYesNoYesValleyNo
  
Howard

​801 S Street, Ste #2
(308) 728-3685
(Accepts collect calls)

8am-5pmYesNoYesValleyNo
  
Sherman

​801 S Street, Ste #2
(308) 728-3685
(Accepts collect calls)

8am-5pmYesNoYesValleyNo
  
Valley

​801 S Street, Ste #2
(308) 728-3685
(Accepts collect calls)

8am-5pmYesNoYesValleyYes
  
Cass

8044 South 84th ST
LaVista, NE 68128
(402) 595-1258

8am-5pmYesYesYesSarpyNo
  
Sarpy

8044 South 84th ST
LaVista, NE 68128
(402) 595-1258

8am-5pmYesYesYesSarpyYes
  
Burt

​415 Main St.
(402) 385-2571

8am-5pmYesYesYesThurstonNo
  
Cedar

​415 Main St.
(402) 385-2571

8am-5pmYesYesYesThurstonNo
  
Cuming

​415 Main St.
(402) 385-2571

8am-5pmYesYesYesThurstonNo
  
Dixon

​415 Main St.
(402) 385-2571

8am-5pmYesYesYesThurstonNo
  
Thurston

​415 Main St.
(402) 385-2571
888-423-2729

8am-5pmYesYesYesThurstonYes
  
Wayne

​415 Main St.
(402) 385-2571

8am-5pmYesYesYesThurstonNo
  
Sheridan

​Dept of Roads
111 Main St.
800-383-4278

By appointmentNoNoYesSheridanYes
  
Banner

​250114 Skyport Dr.
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesScotts BluffNo
  
Scotts Bluff

​250114 Skyport Dr.
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesScotts BluffYes
  
Sioux

​250114 Skyport Dr.
800-383-4278

8am-5pmYesYesYesScotts BluffNo
  
Banner

1000 10th Str
Sidney NE  69162
(308) 254-6900

8am-5pmYesYesYesCheyenneNo
  
Cheyenne

 

1000 10th Str
Sidney NE  69162
(308) 254-6900
8am-5pmYesYesYesCheyenneYes
  
Deuel

 

1000 10th Str
Sidney NE  69162
(308) 254-6900

 

8am-5pmYesYesYesCheyenneNo
  
Garden

 

1000 10th Str
Sidney NE  69162
(308) 254-6900
8am-5pmYesYesYesCheyenneNo
  
Brown

​365 N. Main St.,
Suite 4 Courthouse
(402) 376-1790

8am-5pmYesNoYesCherryNo
  
Cherry

​365 N. Main St.,
Suite 4 Courthouse
(402) 376-1790

8am-5pmYesNoYesCherryYes
  
Keya Paha

​365 N. Main St.,
Suite 4 Courthouse
(402) 376-1790

8am-5pmYesNoYesCherryNo
  
Rock

​365 N. Main St.,
Suite 4 Courthouse
(402) 376-1790

8am-5pmYesNoYesCherryNo
  
Butler

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkNo
  
Clay

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkNo
  
Fillmore

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkNo
  
Hamilton

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkNo
  
Merrick

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkNo
  
Polk

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkNo
  
Seward

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkNo
  
York

​824 Lincoln Ave.
(402) 362-4471

8 am - 5 pmYesYesYesYorkYes
  
Douglas

​DHHS

Heartland Workforce Solutions

5752 Ames Avenue

Omaha, NE 68104

(402) 934-2749

8am-5pmYesYesYesDouglasYes